+48 83 355 12 25
logo_gbaner_parczewlogo_g_1

Lokalny Program Rewitalizacji

Gmina Parczew od 2010r. posługuje się  Lokalnym Program Rewitalizacji Miasta Parczew jednak w związku z wejściem w życie Ustawy o rewitalizacji oraz Wytycznych  w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 należy ponownie dokonać analizy problemów oraz wyznaczyć obszary zdegradowane w gminie.

Zaktualizowany dokument będzie stanowił narzędzie do rozwiązywania kluczowych problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych w Gminie Parczew w perspektywie lat 2017-2023. Ponadto stanowił będzie podstawę do aplikowania o środki finansowe na realizację projektów infrastrukturalnych i społecznych w ramach środków krajowych i regionalnych.

Formularz kontaktowy

read_mail

Zgłoś projekt

blank_page

Ankieta

list

Krok po kroku

  • Diagnoza kryzysowości gminy tj. pogłębiona analiza kwestii społecznych poprzez zastosowanie różnych metod badawczych.
  • Wyznaczanie obszaru zdegradowanego tj. obszaru na którym nasilone są negatywne zjawiska społeczne w szczególności bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji oraz kapitału społecznego.
  • Wyznaczenie obszaru rewitalizacji (nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy).
  • Przeprowadzenie konsultacji społecznych (badania ankietowe, spotkania konsultacyjne, spacery badawcze, badania fokusowe, organizacja punktów konsultacyjnych).
  • Weryfikacja założeń oraz opracowanie ostatecznej wersji LPR.
  • Zatwierdzenie LPR uchwałą Rady Miejskiej w Parczewie.

Aktualności

Rewaloryzacja jadłodajni wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych

Rewaloryzacja jadłodajni wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych

„Rewaloryzacja Pomnika Niepodległości wraz z terenem przyległym w Parczewie”

„Rewaloryzacja Pomnika Niepodległości wraz z terenem przyległym w Parczewie”

Firma Usługi Kamieniarsko-Budowlane Izabela Mikulska , os. Sosnówka 11/1, 26-060 Chęciny, w okresie od maja 2022r. do sierpnia 2022r. była...

Stara Kotłownia

Stara Kotłownia

W parczewskiej Szkole Podstawowej numer 3 trwają ostatnie prace przy tworzeniu Młodzieżowego Domu Kultury, nazwanego „stara kotłownia”. Miejsce to znajduje...

Zagospodarowanie parku przy ul. Ogrodowej i Kościelnej

Zagospodarowanie parku przy ul. Ogrodowej i Kościelnej

W ramach programu rewitalizacji przywracamy funkcjonalność parku przy ul.: Kościelnej i Ogrodowej. Prace przewidują wykonanie m.in.: alejek z kostki betonowej (o dł....

Budowa parkingu przy szpitalu w Parczewie

Budowa parkingu przy szpitalu w Parczewie

Burmistrz Parczewa informuje, że w dn. 13.07.2021r. Gmina Parczew podpisała umowę na „Budowę parkingu przy szpitalu w Parczewie”. Jest to kolejne zadanie...

Przebudowa Placu Wolności w Parczewie, realizowana w ramach projektu „Plac Wolności otwarty na kulturę i integrację”.

zakres przedmiotu zamówienia wykonanie nowej płyty placu z nowymi chodnikami i miejscami postojowymi oraz sceną, wykonanie nowego skrzynkowego systemu retencyjno...