+48 83 355 12 25

PROJEKT OBSZARU REWITALIZACJI

Szanowni Państwo;

Po intensywnym okresie prowadzenia analiz danych statystycznych oraz przeprowadzeniu szeregu badań ankietowych i konsultacji społecznych w tym ankietowanie internetowe, spotkania konsultacyjne, warsztaty diagnostyczne oraz  punkty informacyjno-konsultacyjne, wyznaczony został obszar rewitalizacji na terenie gminy Parczew.

Z powyższych badań wynika, iż największa kumulacja czynników kryzysowych odnoszących się do sfer: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej występuje na terenie miasta Parczew na osi od dworca PKP do ulicy 1 Maja. Obszar ten jako najbardziej zdegradowany wskazany został do rewitalizacji.

Podczas Drugiego Spotkania Konsultacyjnego dnia 09.12.2016r.  zaprezentowano obszar rewitalizacji. Przekazujemy Państwu  materiały ze spotkania w tym Wielokryterialną analizę przestrzenną Gminy Parczew, w której uwzględnione zostały czynniki degradacyjne, na podstawie których wyznaczono obszar rewitalizacji oraz interaktywną mapę wraz zaznaczeniem obszaru rewitalizacji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich uwag i spostrzeżeń odnośnie obszaru rewitalizacji.

Prosimy o zgłaszanie swoich uwag i propozycji poprzez Formularzu konsultacyjnym do dnia 31.12.2016r. Formularz należy składać do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Parczewie lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres rewitalizacja@parczew.com

Prezentacja

Wielokryterialna analiza przestrzenna

Mapa obszaru rewitalizacji

Formularz konsultacyjny

Fotorelacja

Print Friendly, PDF & Email